STATUT

Na osnovu Odluke o osnivanju Udruženja ”Narodni front” broj  O.1/2016 od 14.07.2016. godine, Osnivačka skupština održana dana 14. jula 2016. godine, shodno Ustavu Republike Srbije i Zakonu o udruženjima, donela je sledeći

 

STATUT

UDRUŽENJA “NARODNI FRONT”

 

 1.  OSNOVNA NAČELA I CILJEVI

Član 1.

Udruženje ”Narodni front” (dalje u tekstu – Udruženje) je samostalna, demokratska, nezavisna, nevladina i neprofitna organizacija slobodno udruženih građana, u koju se oni dobrovoljno udružuju na neodređeno vreme, radi ostvarenja ciljeva u oblasti ljudskih, građanskih i socijalnih prava i sloboda, a radi ostvarivanja sledećih ciljeva :

 1. unapređenja pojedinačnih i kolektivnih ljudskih, građanskih i socijalnih prava i sloboda zagarantovanih Ustavom, zakonima Republike Srbije i međunarodnim konvencijama;
 2. jačanja socijalne i radno-pravne zaštite, zakonitosti i javnosti u radu državnih institucija i organa lokalne samouprave;
 3. zaštite životne sredine;
 4. podrške razvoju i primeni tehnologije i nauke i unapređenju umetnosti, kulture i obrazovanja;
 5. podrška razvoju međunarodne kulturne, političke i ekonomske saradnje;
 6. razvoja ideja slobode, jednakosti, pravde i neposredne, deliberativne i participatorne demokratije;
 7. zastupanja i predstavljanja profesionalnih, radnih, ekonomskih, socijalnih, kulturnih, ekoloških i drugih pojedinačnih i kolektivnih i interesa svojih članova, odnosno interesa lokalnih zajednica u skladu sa Ustavom i zakonima Republike Srbije, međunarodnim konvencijama i ovim Statutom.

Član 2.

Delovanje Udruženja zasniva se na principima :

 1. javnog interesa, solidarnosti i sporazumevanja;
 2. neposredne, deliberativne i participatorne demokratije;
 3. tolerancije, idejnog pluralizma i otvorene, argumentovane i javne rasprave;
 4. razvoju lokalnih zajednica i decentralizacije;
 5. podele rada i nadležnosti;
 6. meritokratskog i kolektivnog odlučivanja;
 7. koordinacije u radu, efikasnosti, odgovornosti i javnosti rada;
 8. izbornosti organa i smenjivosti.

Udruženje se zalaže da principi na kojima zasniva svoje delovanje, budu principi rada vlasti i državnih struktura, organa uprave i lokalne samouprave i organizacija civilnog društva.

Udruženje se zalaže za primenu vladavinu prava i izgradnju istinski demokratske, pravne i socijalno pravične države zasnovane na zakonitosti i efikasnosti rada državne uprave i lokalne samouprave, poštovanju javnog interesa, nezavisnosti i samostalnosti pravosuđa, javno-privatnom partnerstvu, borbe protiv korupcije na svim nivoima.

Član 3.

Ime Udruženja je ”Narodni front”.

Naziv Udruženja na engleskom jeziku je ”People’s  Front”.

Delatnost  Udruženja je 94.99 – delatnost ostalih organizacija na bazi učlanjenja.

 

 1. PODRUČJE DELOVANJA, SEDIŠTE, ZASTUPANJE I OBELEŽJA

Član 4.

Udruženje će delovati na teritoriji Republike Srbije, a može osnivati ogranke i u drugim državama.

Sedište Udruženja je u Beogradu, u ulici Peđe Milosavljevića 50, 11 070 Novi Beograd.

Član 5.

Udruženje ima svojstvo pravnog lica.

Udruženje u pravnom saobraćaju u javnom životu zastupa Generalni sekretar i Sekretari.

Generalni sekretar, Sekretari i Kongres mogu, pisanim putem, da ovlaste i druge članove Udruženja da zastupaju Udruženje u pravnom saobraćaju i javnom životu, a u skladu sa ovim Statutom.

Skupštinu Udruženja na teritoriji jedne ili više opština, zastupa Opštinski sekretar ili lice koje on ili Skupština ovlasti.

Skupštine, drugi organi i klubovi Udruženja nemaju svojstvo prvnog lica.

Organizacija i način rada Kongresa Udruženja, shodno se primenjuje i na Skupštine i njene organe.

Član 6.

U ostvarivanju interesa i zaštiti prava članstva, Udruženje koristi sva legalna i legitimna sredstva i metode građanskog delovanja i borbe u skladu sa Ustavom i zakonima Republike Srbije i ratifikovanim međunarodnim konvencijama.

 

Član 7.

Udruženje ima pečat, štambilj, amblem i zastavu.

Pečat Udruženja je okruglog oblika, prečnika tri santimetra i sadrži tekst: ,,Narodni front”, a u sredini pečata je amblem Udruženja. Tekst pečata je na srpskom jeziku i ispisan je ćirilicom.

Udruženje ima dva primerka pečata, jedan je u posedu Generalnog sekretara, drugi u posedu Sekretara nadležnog za pravna pitanja.

Štambilj je pravougaonog oblika, dužine 6 cm i širine 2 cm, sa zaglavljem u kome je ispisan naziv „Narodni front“ i sa rubrikama za delovodni broj i datum.

Štambilj se nalazi u posedu Sekretara nadležnog za pravna pitanja.

Izgled amblema (odnosno grba) i zastave biće regulisani posebnim opštim aktom Udruženja.

 

III  UČLANJENJE, PRAVA I OBAVEZE ČLANOVA

Član 8.

Potpisivanjem izjave o prihvatanju ciljeva, programa i načinu rada (Pristupnice), svi punoletni građani Republike Srbije neposredno pristupaju Udruženju.

Sekretarijat može odlučiti o prijemu u Udruženje drugih udruženja građana i političkih organizacija (tzv. primarne organizacije), a u slučaju da je reč o organizaciji sa preko 30 članova, o tome odlučuje Kongres.

Članovi novoprimljenog udruženja ili organizacije postaju članovi Udruženja, sa svim pravima i obavezama, pojedinačnim popisivanjem Pristupnice navedene u ovom članu Statuta.

Član 9.

Član Udruženja ima sledeća prava:

 • da bira i bude izabran u organe Udruženja,
 • da aktivno učestvuje u kreiranju i sprovođenju delatnosti Udruženja,
 • da pokreće inicijative za rad Udruženja i njegovih organa,
 • da se kandiduje za funkcije u skladu sa ovim Statutom i opštim aktima Udruženja,
 • da u procesu odlučivanja o svim pitanjima, u okviru rada organa u kojima je angažovan, slobodno iskaže svoje mišljenje,
 • da u skladu sa zakonima Republike bude izabran za predstavnika lokalne samouprave, zakonodavne i izvršne vlasti pod uslovima propisanim opštim aktima Udruženja.

 

Član 10.

Član Udruženja ima sledeće dužnosti:

 • da se pridržava Statuta, programa, poslovnika o radu, pravilnika i drugih opštih akata Udruženja, kao i pojedinačnih akata njegovih organa,  
 • da se teorijski i praktično osposobljava za javno i operativno delovanje,
 • da sprovodi odluke organa Udruženja,
 • da učestvuje u aktivnostima koje sprovodi Udruženja i pridobija nove članove i simpatizere,
 • da učestvuje u plaćanju članarine,
 • da čuva i jača ugled organizacije Udruženja,
 • da aktivno radi na sprovođenju programa i ciljeva Udruženja.

 

Član 11.

Članovi se dele na aktivne i pasivne. Status određuje sam član prilikom potpisivanja Pristupnice, a u izuzetnim slučajevima i odlukom Sekretarijata u skladu sa ovim Statutom ili opštim aktima Udruženja.

Svoj status član u svako vreme može da promeni potpisivanjem posebne izjave.

Pasivni članovi ne učestvuju u radu organa Udruženja, niti imaju pravo glasa, ali po izričitom pozivu bi se trebali odazvati i uzeti učešća u radu i aktivnostima Udruženja.

Simpatizeri Udruženja su lica koji pomažu rad Udruženja i zalažu se za istovrsne ciljeve, ali koji nisu potpisali pristupnicu.

Član 12.

Članstvo u Udruženju prestaje :

 • dobrovoljnim istupanjem iz organizacije, pisanom izjavom,
 • isključenjem iz Udruženja od strane organa Skupštine kojoj član teritorijalno pripada u skladu sa ovim Statutom i opštim aktima Udruženja,
 • isključenjem iz Udruženja a od strane organa Kongresa u skladu sa ovim Statutom i opštim aktima Udruženja,
 • smrću člana ili prestankom rada Udruženja.

 

Isključenje iz članstva Udruženja može nastupiti usled duže, neopravdane neaktivnosti člana, nepoštovanje ovog statuta i drugih opštih akata Udruženja ili narušavanje ugleda Udruženja.

Bliži uslovi i postupak isključenja biće regulisani opštim aktima Udruženja u skladu sa ovim Statutom.

 

IV   NAČIN I PRINCIPI RADA

Član 13.

Demokratski i participatorni rad u opštem interesu je osnovno načelo za utvrđivanje delatnosti Udruženja i svih njegovih organa i službi.

Odlukom organa Udruženja, sednici mogu da prisustvuju i pasivni članovi, sa pravom reči ali bez prava odlučivanja.

Članovi imaju pravo, u cilju boljeg informisanja, da zahtevaju informacije i postavljaju pitanja organima Udruženja i nosiocima funkcija, kao i da podnose inicijative u cilju informisanosti i objašnjenja postavljenih zadataka ili odluka.

Svi članovi su ravnopravni u svojim pravima i dužnostima, bez obzira na : pol, rodnu pripadnost, rasnu ili nacionalnu pripadnost ili verska ubeđenja, kao i pripadnost primarnoj organizaciji kojoj pripadaju ili su pripadali.

Član 14.

Za materijalnu i nematerijalnu štetu koju nanese Udruženju, član Udruženja odgovara moralno i disciplinski u skladu sa opštim aktima Udruženja, te materijalno i krivično u skladu sa zakonom.

Niko ne može da bude pozvan na odgovornost zbog stava ili mišljenja iznetog u radu organa Udruženja.

Član 15.

Članovi Kongresa i Skupština mogu se organizovati u formalne i neformalne grupe – klubove, sekcije, struje ili frakcije (dalje klubovi) i na sednicama Kongresa i Skupština izlagati, iznositi i pronositi stavove i mišljenja tih klubova.

Tokom rada u Kongresu i Skupštinama, klubovima i primarnim političkim organizacijama koje su u sastavu  Udruženja, zabranjena je direktna politička reklama i agitacija.  Iznošenje i pronošenje stavova, mišljenja, argumenata i obrazloženih predloga ne spada u agitaciju i reklamu.

Članovi Sekretarijata i Komisije za unutrašnju kontrolu ne mogu se u svom radu rukovoditi interesima pojedinih klubova ili primarnih organizacija u sastavu Udruženja.

Povreda iz člana 2. i 3. ovog člana, smatra se disciplinskim prekršajem.

Član 16.

Rad organa i cele organizacije je javan.

Javnost rada Udruženja osigurava obaveštavanjima o sednicama i odlukama organa, organizovanjem skupova i tribina, putem sredstava javnog informisanja i drugim načinima za obaveštavanje članstva.

Javnost rada se dodatno osigurava kroz organe zadužene za informisanje, komunikaciju sa novinarima, organizovanje konferencija za predstavnike medija, izjavama i saopštenjima kao i pravu članova da učestvuju i prisustvuju sastancima organa u svojstvu posmatrača sa pravom na diskusiju.

Organi Udruženja mogu da isključe javnost iz rada sednica, kada se radi o unutrašnjim organizacionim ili operativnim pitanjima. Organi Udruženja su dužni da blagovremeno informišu članstvo o svim odlukama donetim na zatvorenim sednicama.

 

V   UNUTRAŠNJA ORGANIZACIJA

Član 17.

Organizacionu strukturu Udruženja čine ORGANI i STRUČNE SLUŽBE.

Organi su :

  • Kongres
  • Skupštine
  • Sekretarijat
  • Komisija za unutrašnju kontrolu

 

 • Komisija za informisanje i odnose sa javnošću

 

 

Stručne službe Udruženja su :

 • Sektor za pravna pitanja
 • Sektor za nauku, tehnologiju i informatičko društvo
 • Sektor za ekonomska pitanja
 • Sektor za zdravstvo
 • Sektor za obrazovanje
 • Sektor za sport
 • Sektor za kulturu i umetnost
 • Sektor za pitanja bezbednosti i odbrane
 • Sektor za ljudska i građanska prava
 • Sektor za ekologiju, životnu sredinu i prava životinja
 • Sektor za zaštitu radnika i pitanja radničkog organizovanja
 • Sektor za socijalnu politiku i socijalnu zaštitu

 

V-1  KONGRES

Član 18.

Kongres je najviši i centralni organ Udruženja i, sa lokalnim Skupštinama, predstavlja osnovni organ odlučivanja i rukovođenja Udruženjem.

Kongres donosi izmene i dopune ovog Statuta, poslovnik o radu i program, pravilnike i druga opšta akta koji se odnose na rad celokupnog Udruženja i njegovih organa; bira, rukovodi i kontroliše izvršne i kontrolne organe Udruženja i razrešava dužnosti njihove nosioce; utvrđuje smer delovanja Udruženja, kao i sve druge poslove određene ovim Statutom i drugim opštim aktima.

Kongres kao kolektivno, plenarno telo svih članova Udruženja prenosi nadležnost drugim organima i službama Udruženja, pa sve što izričito nije stavljeno u nadležnost drugih organa i službi, predstavlja delokrug rada i nadležnosti Kongresa.

Član 19.

Kongres sačinjavaju svi aktivni članovi Udruženja.

Kongres odlučuje većinom glasova prisutnih članova, pod uslovom da su svi članovi blagovremeno obavešteni o vremenu i mestu sednce Kongresa i dnevnom redu.

Sednicama Kongresa predsedava Generalni sekretar koji za tu priliku može da odredi i pomoćnika.

Članovi koji su učestvovali na sednici Kongresa, raspravljali i glasali, imaju pravo da o istoj temi i dnevnom redu, učestvuju i koriste svoja prava i na sednicama svojih Skupština.

Kongres se saziva najmanje jednom mesečno.

Sednice Kongresa se održavaju, po pravilu, u sedištu Udruženja u Beogradu.

Pasivni članovi Udruženja mogu da prisustvuju sednicama Kongresa i imaju sva prava na sednicama Kongresa, osim prava glasa.

Član 20.

Kongres je nadležan da:

 • donosi (odnosno usvaja izmene ili dopune) Statut, poslovnik o radu, program Udruženja, pravilnike, uputstva i druge opšte akte;
 • u sprovođenju ciljeva i programa Udruženja donosi Odluke i Zaključke koje su obavezujuće za sve Skupštine, druge organe i službe, odnosno koje se primenjuju na celoj teritoriji Republike;
 • utvrđuje i rukovodi delatnošću Udruženja i načinima za njeno sprovođenje;
 • tajnim glasanjem bira Sekretare Udruženja;
 • lica koja na osnovu rezultata tajnog glasanja nisu ušla u Sekretarijat, sačinjavaju Komisiju za unutrašnju kontrolu;
 • u skladu sa postupkom utvrđenim ovim Statutom i opštim aktima, odlučuje o poverenju, odnosno opozivu Sekretarijata ili pojedinog Sekretara, Glavnog Inspektora ili članova Komisije za unutrašnju kontrolu;
 • rukovodi organima Udruženja, donosi Instrukcije koje su obavezjuće za organe i stručne službe Udruženja;
 • usvaja mesečne izveštaje o radu Sekretarijata, drugih organa i stručnih službi;
 • na osnovu izjašnjenja svih aktivnih članova Udruženja donese odluku o prestanku rada Udruženja;
 • odlučuje o raspodeli imovine u slučaju prestanka rada Udruženja.

 

Odluke i veto

Član 21.

Odluke Kongresa stupaju na snagu desetog radnog dana od donošenja.

Odluke se po donošenju, bez odlaganja, elektronskom poštom dostavljaju Skupštinama.

Svaka Skupština ima pravo suspenzivnog veta na Odluku Kongresa.

Odluka o vetu na Odluke Kongresa može se doneti u roku od 10 radnih dana od dostavljanja Odluke. Ako u tom roku Skupština ne donese odluku o vetu, smatra se da je Odluku prihvatila (prećutna, naknadna saglasnost).

Odluka o vetu Skupštine proizvodi pravno dejstvo samo ako je obrazložena i ako predlaže rešenje, odnosno uslov za njegovo povlačenje.

Član 22.

Pravna posledica veta Skupštine je zabrana, da se u roku od tri meseca, za dnevni red Kongresa predloži ista ili slična Odluka (suspenzivno, odložno dejstvo).

U tom roku predstavnici ili članovi Kongresa, Sekretarijata ili drugih Skupština mogu da pregovaraju sa Skupštinom koja je donela odluku o vetu i da postignu sporazum o novoj Odluci. Ako u tom postupku dođe do sporazuma i Kongres usvoji novu Odluku, Skupština povlači veto, a o novoj Odluci se ostale obaveštavaju ostale po redovnoj proceduri.

Ako se ne postigne sporazum ili ako do njega dođe, ali neka druga Skupština stavi veto na novu, sporazumnu Odluku, a posle tri meseca Kongres ponovo donosi prvobitnu Odluku, pa ako ista Skupština ponovo donese odluku o vetu i ostane usamljena u tome (jedino ona je izričito protiv) – Odluka se smatra usvojenom.

U slučaju ponovljenog veta opisanog u prethodnom stavu, Skupština mora da u roku od mesec dana da održi izbore za svoje novo rukovodstvo. Ako se ta obaveza propusti, Skupština se raspušta, a protiv rukovodstva se pokreću disciplinski postupci.

Ako nakon 3 meseca od prvog veta i neuspešnog usaglašavanja, na novu (prvobitnu) Odluku Kongresa – Odluku o vetu donese još jedna ili više Skupština postupak usaglašavanja se nastavlja i proširuje i prema tim Skupštinama, a prva Skupština nema obavezu izbora, niti sprovođenja bilo kakvih mera.

Zaključak stupa na snagu momentom donošenja u Kongresu. Skupštine se obaveštavaju o istom, ali nemaju pravo veta na Zaključke, već eventualno samo obrazloženi prigovor.

Član 23.

Pravo veta na Odluke Kongresa imaju i stručne službe Udruženja koja su predviđena ovim Statutom.

Odredbe članova 21. i 22. ovog Statuta se shodno primenjuju i na veto stručnih službi, osim odredbe iz člana 22. stav 4, odnosno ista se ne raspuštaju i njihovi članovi ne snose nikakvu odgovornost.

Član 24.

Zakazivanje, način rada i tok sednice Kongresa biće regulisani i precizirani poslovnikom o radu i drugim opštim aktima Udruženja u skladu sa ovim Statutom.

Kandidovanje i izbor organa Udruženja biće regulisani i precizirani poslovnikom o radu i drugim opštim aktima Udruženja u skladu sa ovim Statutom.

V-2  SKUPŠTINE

Član 25.

Skupštinu sačinjavaju svi aktivni članovi Udruženja na teritoriji jedne opštine (u šta se podrazumevaju i gradske opštine).

Uslov za konstituisanje Skupštine je da za određenu teritoriju postoji najmanje deset aktivnih članova Udruženja.

Ako na jednoj teritoriji opštine ima nedovoljni broj članova za sastav Skupštine, mogu se udružiti jedna ili više opština i formirati zajedničku Skupštinu.

Velike opštine mogu imati dve ili više Skupština, koje deluju da svojoj teritoriji.

Član 26.

Skupštine na teritorijama opština, uz Kongres – predstavljaju osnovne organe Udruženja.

Kongres i Skupštine, kao i Sekretarijat i Opštinski sekretarijati, čine jedinstveni organizam koji sporazumno, shodno načelu koordinacije i demokratske etike, shodno principima iz člana 2. ovog Statuta, sprovode program i odluke Udruženja.

Skupštine sprovode, rukovode i organizuju delatnost Udruženja na svojoj teritoriji.

Skupštine kontrolišu i rukovode radom centranih organa Udruženja, Kongresom i Sekretarijatom, pokretanjem inicijative, postavljanjem pitanja, pokretanjem postupka opoziva nekog člana organa i pravom veta na Odluke Kongresa.

Udruženje će stimulisati i pomagati svu horizontalnu saradnju između Skupština.

Stručne službe Udruženja su na zahtev Skupština, dužne da pruže svu pomoć.

Član 27.

Svaka Skupština je dužna da se pridržava ciljeva i principa rada Udruženja definisanim članom 2. ovog Statuta.

Obavezni organi Skupštine su Opštinski sekretar, prvi i drugi Sekretar.

Skupština zadržava potpunu autonomiju u organizovanju svoje delatnosti, u vrsti i načinu izbora organa i njihove nadležnosti.

Sve što Skupština nije autonomno uredila svojim pravilima, na njen rad shodno će se primenjivati pravila ovog Statuta, sa izuzetkom načina izbora opštinskog sekretara kojeg direktno bira Skupština.

Sekretar nadležan za pravna pitanja izdaje saglasnost na opšte akte Skupština kojima oni uređuju svoje organe, nadležnosti i način rada. Saglasnost je potvrda da su opšti akti Skupštine usklađeni sa principima rada Udruženja definisanim članom 2. ovog Statuta. Rešenje o odbijanju saglasnosti mora biti obrazloženo sa predlogom za rešavanje te kolizije. U slučaju odbijanja saglasnosti, Skupština ima pravo žalbe Kongresu.

V-3  SEKRETARIJAT

Član 28.

Sekretarijat, pored zastupanja Udruženja, ima i ulogu izvršnog organa koji se stara da se odluke Kongresa operativno sprovedu.

Sekretarijat donosi Uredbe i Naredbe i druge opšte akte koje će biti precizirane poslovnikom o radu.

Sekretarijat se sastoji od ukupno sedam članova : šest Sekretara koje bira Kongres, na neposrednim i tajnim izborima, i Generalnog sekretara.

Sekretari, iz reda aktivnih članova koji nisu izabrani za Sekretare – biraju Generalnog sekretara. Za odluku o izboru Generalnog sekretara mora da glasa najmanje šest Sekretara.

Sekretarijat za svoj rad odgovara Kongresu i Skupštinama.

Član 29.

Šest Sekretara se biraju na opštim, tajnim izborima Udruženja.

Mandat Sekretara traje godinu dana, osim ako Kongres, ili trećina od ukupnog broja Skupština, ne odluči da se održe prevremeni izbori.

Kongres svojom obrazloženom Odlukom može da razreši funkcije Sekretara u svako doba, ali veto bilo koje Skupštine u ovom slučaju ima apsolutno dejstvo.

Svaka Skupština ili 10 aktivnih članova može da pokrene inicijativu za razrešenje Sekretara.

Sekretar može da u svako doba podnese ostavku na svoju funkciju.

Do organizovanja izbora za upražnjeno mesto Sekretara, vršilac dužnosti razrešenog Sekretara je njegov zamenik, a Kongres može odlučiti da on tu funkciju obavlja do prvih redovnih izbora.

Član 30.

Svaki Sekretar može da izabere sebi zamenika, i jednog ili više pomoćnika.

Zamenici i pomoćnici ne mogu da budu Sekretari, članovi Komisije za unutrašnju kontrolu, niti članovi opštinskog sekretarijata pri Skupštinama.

Zamenik sekretara i pomoćnici mogu da prisustvuju sednicama Sekretarijata, imaju pravo reči, ali nemaju pravo glasa.

Zamenik sekretara, u slučaju odsutnosti Sekretara sa sednica, ima pravo glasa.

 

Član 31.

Sedam izabranih Sekretara sporazumno biraju resore unutar kojih će obavljati svoju funkciju.

Sekretarijat odlučuje kvalifikovanom većinom, odnosno ako za određenu odlku glasa najmanje pet Sekretara.

 

Član 32.

Svi pravni akti Sekretarijata moraju biti usklađeni sa ovim Statutom, programom, poslovnikom, Odlukama i Uredbama Kongresa.

Svaki član Udruženja može da pokrene inicijativu za preispitivanje usklađenosti pravnih akata Sekretarijata sa sa programom, poslovnikom, Odlukama, Zaključcima i drugim aktima Kongresa.

Inicijativa se podnosi Komisiji za unutrašnju kontrolu i Sektoru za pravna pitanja. U slučaju postojanja osnova za prihvatnje inicijative, jedno ili oba ova tela daju obrazložen predlog Kongresu da oglasi osporeni pravni akti ništavim.

U slučaju da se ustanovi da je ništavi akt proizvod namere ili grube nepažnje članova Sekretarijata, isti se raspušta i zakazuju se vanredni izbori. Protiv članova Sekretarijata u tom slučaju se pokreću disciplinki postupci.

Član 33.

Generalni sekretar koordinira radom Sekretara, kao i svih organa i službi Udruženja, zastupa i predstavlja Udruženje, predsedava sednicama Kongresa i Sekretarijata.

Za svoj rad odgovara Sekretarijatu.

Sekretarijat u svakom trenutku i bez obrazloženja može da smeni Generalnog sekretara i izabere drugog.

Član 34.

Postupak izbora Sekretara biće regulisan poslovnikom o radu na osnovu ovog Statuta.

V-4  KOMISIJA ZA UNUTRAŠNJU KONTROLU

Član 35.

Komisija za unutrašnju kontrolu (dalje u ovoj glavi – Komisija) je nezavisan i samostalan organ koji se stara da svi organi, službe i pojedinci u Udruženju rade u skladu sa opštim aktima Udruženja, da otkriva i sprečava zloupotrebe i prekoračenja ovlašćenja, da pokreće disciplinske postupke i odlučuje o pravima i dužnostima članova predviđenim ovim Statutom.

Komisija se sastoji od tri člana – Inspektora i to onih koji na izborima nisu izabrani za Sekretare Udruženja, ali koji su na izborima osvojili sedmo, osmo i deveto mesto po broju osvojenih glasova.

Član Udruženja  koji je za izbore za Sekretare osvojio sedmo mesto po broju osvojenih glasova je Generalni inspektor. Ako taj član, ili sledeći po redu, odbije da bude u Komisiji ili odbije mesto Generalnog inspektora, sledeći po broju osvojenih glasova će biti imenovan na tu funkciju.

 

Član 36.

Članovi Komisije za svoj rad odgovaraju Kongresu.

Nadležnost i način rada Komisije biće regulisan poslovnikom o radu.

V-5 KOMISIJA ZA INFORMISANJE I ODNOSE SA JAVNOŠĆU

Član 37.

Komisija za informisanje i odnose sa javnošću je stalno telo zaduženo za informisanje Skupština, organa, stručnih tela, članova i organizacija Udruženja kao i informisanje javnosti o radu i javnom  delovanju Udruženja.

Komisija za informisanje i odnose sa javnošću će u cilju unutrašnjeg informisanja organizovati bilten Udruženja, u štampanoj i elektronskoj formi (web sajt i PDF bilten) koji će objaviti i distribuirati javno.

Komisija za informisanje i odnose sa javnošću je dužna da se u svemu drži ovog Statuta, programa, poslovnika, opštih akata organa Udruženja.

Sekretar zadužen za informisanje i odnose sa javnošću je rukovodi i odgovoran za rad ove Komisije.

Član 38.

Članove Komisije predlaže Sekretarijat, a imenuje Kongres bez ograničenja mandata. Inicijativu za imenovanje može podneti bilo koji član, organ ili služba Udruženja.

Članovi Komisije mogu da vrše druge funkcije i delatnosti u organima i službama Udruženja.

Nadležnost i način rada Komisije biće regulisan poslovnikom o radu.

V-6  STRUČNE SLUŽBE

Član 39.

Stručne službe su kolektivna tela Udruženja koji daju efektivnu pomoć organima Kongresa i Skupština, rukovodeći se pravilima struke i nauke profesija i zvanja članova tih Službi.

Članove Stručnih službi predlaže Sekretarijat, a imenuje Kongres bez ograničenja mandata. Inicijativu za imenovanje može podneti bilo koji član, organ ili služba Udruženja.

Članovi Komisije mogu da vrše druge funkcije i delatnosti u organima i službama Udruženja.

Pri predlaganju i imenovanju posebno će se voditi računa o vrsti obrazovanja, zanimanjima, stručnim znanjima i sposobnostima kandidata.

Pojedinim Stručnim službama rukovodi i odgovara za njen rad Sekretar odgovarajućeg resora, ali bez mešanja u njen stručan i naučni rad i delatnost.

 

Član 40.

Stručnu službu formiraju najmanje dva člana Udruženja odgovarajuće struke ili zvanja.

Stručna služba većinom glasova svojih članova donosi odluku o vetu na Odluke Kongresa.

Stručna služba ima pravo prigovora Kongresu na sve odluke Sekretarijata i Skupština.

Stručna služba mora dati prethodno mišljenje na sve predloge Odluka Kongresa i ima pravo predloga za donošenje, izmene ili dopune Programa koji se odnose na njen delokrug rada i nadležnosti.

Nadležnost i način rada Stručnih službi biće regulisan poslovnikom o radu.

 

VI  SARADNJA UDRUŽENJA

Član 41.

U ostvarivanju određenih zajedničkih interesa članstva Udruženje  može da ostvaruje saradnju i zajednički da deluje sa drugim udruženjima, sindikatima, sa državnim organima, političkim partijama, društvenim i nevladinim organizacijama, a Kongres može doneti odluku da pristupi asocijaciji udruženja ili drugih organizacija koje se zalažu sa istovrsne ciljeve i metode rada.

Drugo udruženje ili organizacija (sindikat, naučna institucija, politička stranka ili neformalna grupa) koja ima sedište na teritoriji Republike Srbije, a prihvata ciljeve i program Udruženja, a prema odluci Kongresa može da doprinese njegovom ostvarivanju, može postati pridruženi član Udruženja. Status te organizacije unutar Udruženja se regulčišu posebnim ugovorom, a njegovi članovi nemaju obavezu potpisivanja Pristupnice niti aktivnog učešća u radu Udruženja.

Član 42.

Udruženje može pristupiti međunarodnim udruženjima i međunarodnim asocijacijama koje se zalažu sa istovrsne ciljeve i metode rada.

 

VII  DOBIT I IMOVINA UDRUŽENJA

Član 43.

Za svoje obaveze Udruženje odgovara isključivo svojom imovinom.

Udruženje pribalja sredstva od članarine, dobrovoljnih priloga, donacija i poklona, finansijskih subvencija i da drugi zakonom dozvoljen način.

Udruženje može pribavljati sredstva od i od kotizacije za seminare, predavanja, kurseve i drugih akcija sa temama iz oblasti svog delovanja, kao i prodajom produkata nastalih u okviru edukativnih radionica.

Sredstva se nalaze na žiro-računu Udruženja.

Dobit se isključivo koristi za ostvarivanje ciljeva i programa Udruženja.

Član 44.

Udruženje se može baviti i neposrednim obavljanjem privredne delatnosti tek posle izvršene prijave u odgovarajućem registru privrednih subjekata i po zakonskim pravilima privrednog poslovanja.

Pretežna privredna delatnost, odnosno ona koja će biti upisana u Registar privrednih subjekata je :  58.14 – izdavanje časopisa i periodičnih izdanja.

Pored navedene pretežne privredne delatnosti, Udruženje može da obavlja i sledeće delatnosti :

47.61 – trgovina na malo knjigama u specijalizovanim prodavnicama;

47.91 – trgovina na malo posredstvom pošte ili interneta;

58.11 – izdavanje knjiga;

58.13 – izdavanje novina;

58.19 – ostala izdavačka delatnost;

59.11 – proizvodnja kinematografskih dela, audio-vizuelnih proizvoda i televizijskog   programa;

59.14 – delatnost prikazivanja kinematografskih dela;

60.10 – emitovanje radio-programa (uglavnom posredstvom interneta);

60.20 – proizvodnja i emitovanje televizijskog programa (uglavnom posredstvom interneta);

62.01 – računarsko programiranje;

62.02 – konsultantske delatnosti u oblasti informacione tehnologije;

63.12 – veb portali;

63.99 – informacione uslužne delatnosti;

70.21 – delatnost komunikacija i odnosa sa javnošću;

70.22 – konsultantske aktivnosti u vezi sa poslovanjem i ostalim upravljanjem;

72.20 – istraživanje i razvoj u društvenim i humansitičkim naukama;

73.20 – istraživanje tržišta i ispitivanje javnog mnjenja;

82.30 – organizovanje sastanaka i sajmova;

85.59 – ostalo obrazovanje;

90.03 – umetničko stvaralaštvo;

i sve ostale privredne delatnosti u skladu sa važećim Zakonom.

 

Ostvarena dobit može se koristiti isključivo  za ostvarivanje ciljeva Udruženja uključujući i troškove redovnog rada Udruženja i sopstveno učešće u finansiranju određenih projekata.

Nalogodavac za korišćenje sredstava je Sekretarijat, odnosno Sekretar nadležan za pitanja finansija.

Član 45.

U slučaju prestanka rada Udruženja, imovina i sredstva Udruženja preneće se na sve članove Kongresa, odnosno odlukom o prestanku rada, koju donosi Kongres, odrediće kome se imovina prenosi, u skladu sa Zakonom.

 

VIII  ZAVRŠNE ODREDBE

Član 46.

Predlog za izmene i dopune ovog Statuta mora se dati u formi pisanog, obrazloženog predloga, 30 dana pre održavanja sednice Kongresa, a predlog mora biti javno objavljen u Udruženju.

Sve izmene i dopune ovog Statuta izglasava svojom Odlukom Kongres i Skupštine.

Odluka o izmenama i dopunama Statuta je punovažna ako za nju glasa Kongres i sve Skupštine.

Član 47.

Udruženje prestaje sa radom odlukom Kongresa i svih Skupština, kada prestanu uslovi za ostvarivanje ciljeva Udruženja, kao i u drugim slučajevima predviđenim Zakonom.

Član 48.

Na sva pitanja koja nisu regulisana ovim Statutom, neposredno će se primenjivati odredbe Zakona o udruženjima.

Preciziranje, razrada i dopuna odredbi ovog Statuta izvšiće se poslovnikom o radu i drugim opštim aktima koje će doneti Kongres Udruženja.

Odredbe opštih i pojedinačnih akata organa Udruženja koje su u suprotnosti sa ovim Statutom su ništave.

Član 49.

Ovaj Statut stupa na snagu danom njegovog usvajanja na osnivačkoj skupštini Udruženja.

 

U Beogradu, 14. jula 2016. godine

 

Predsedavajuća osnivačke skupštne

Udruženja ”Narodni front”

 

_________________________

Jelena Grbić