СТАТУТ

На основу Одлуке о оснивању Удружења ”Народни фронт” број  О.1/2016 од 14.07.2016. године, Оснивачка скупштина одржана дана 14. јула 2016. године, сходно Уставу Републике Србије и Закону о удружењима, донела је следећи

 

СТАТУТ

УДРУЖЕЊА “НАРОДНИ ФРОНТ”

 

 1.  ОСНОВНА НАЧЕЛА И ЦИЉЕВИ

Члан 1.

Удружење ”Народни фронт” (даље у тексту – Удружење) је самостална, демократска, независна, невладина и непрофитна организација слободно удружених грађана, у коју се они добровољно удружују на неодређено време, ради остварења циљева у области људских, грађанских и социјалних права и слобода, а ради остваривања следећих циљева :

 1. унапређења појединачних и колективних људских, грађанских и социјалних права и слобода загарантованих Уставом, законима Републике Србије и међународним конвенцијама;
 2. јачања социјалне и радно-правне заштите, законитости и јавности у раду државних институција и органа локалне самоуправе;
 3. заштите животне средине;
 4. подршке развоју и примени технологије и науке и унапређењу уметности, културе и образовања;
 5. подршка развоју међународне културне, политичке и економске сарадње;
 6. развоја идеја слободе, једнакости, правде и непосредне, делиберативне и партиципаторне демократије;
 7. заступања и представљања професионалних, радних, економских, социјалних, културних, еколошких и других појединачних и колективних и интереса својих чланова, односно интереса локалних заједница у складу са Уставом и законима Републике Србије, међународним конвенцијама и овим Статутом.

Члан 2.

Деловање Удружења заснива се на принципима :

 1. јавног интереса, солидарности и споразумевања;
 2. непосредне, делиберативне и партиципаторне демократије;
 3. толеранције, идејног плурализма и отворене, аргументоване и јавне расправе;
 4. развоју локалних заједница и децентрализације;
 5. поделе рада и надлежности;
 6. меритократског и колективног одлучивања;
 7. координације у раду, ефикасности, одговорности и јавности рада;
 8. изборности органа и смењивости.

Удружење се залаже да принципи на којима заснива своје деловање, буду принципи рада власти и државних структура, органа управе и локалне самоуправе и организација цивилног друштва.

Удружење се залаже за примену владавину права и изградњу истински демократске, правне и социјално правичне државе засноване на законитости и ефикасности рада државне управе и локалне самоуправе, поштовању јавног интереса, независности и самосталности правосуђа, јавно-приватном партнерству, борбе против корупције на свим нивоима.

Члан 3.

Име Удружења је ”Народни фронт”.

Назив Удружења на енглеском језику је ”People’s  Front”.

Делатност  Удружења је 94.99 – делатност осталих организација на бази учлањења.

 

 1. ПОДРУЧЈЕ ДЕЛОВАЊА, СЕДИШТЕ, ЗАСТУПАЊЕ И ОБЕЛЕЖЈА

Члан 4.

Удружење ће деловати на територији Републике Србије, а може оснивати огранке и у другим државама.

Седиште Удружења је у Београду, у улици Пеђе Милосављевића 50, 11 070 Нови Београд.

Члан 5.

Удружење има својство правног лица.

Удружење у правном саобраћају у јавном животу заступа Генерални секретар и Секретари.

Генерални секретар, Секретари и Конгрес могу, писаним путем, да овласте и друге чланове Удружења да заступају Удружење у правном саобраћају и јавном животу, а у складу са овим Статутом.

Скупштину Удружења на територији једне или више општина, заступа Општински секретар или лице које он или Скупштина овласти.

Скупштине, други органи и клубови Удружења немају својство првног лица.

Организација и начин рада Конгреса Удружења, сходно се примењује и на Скупштине и њене органе.

Члан 6.

У остваривању интереса и заштити права чланства, Удружење користи сва легална и легитимна средства и методе грађанског деловања и борбе у складу са Уставом и законима Републике Србије и ратификованим међународним конвенцијама.

 

Члан 7.

Удружење има печат, штамбиљ, амблем и заставу.

Печат Удружења је округлог облика, пречника три сантиметра и садржи текст: ,,Народни фронт”, а у средини печата је амблем Удружења. Текст печата је на српском језику и исписан је ћирилицом.

Удружење има два примерка печата, један је у поседу Генералног секретара, други у поседу Секретара надлежног за правна питања.

Штамбиљ је правоугаоног облика, дужине 6 цм и ширине 2 цм, са заглављем у коме је исписан назив „Народни фронт“ и са рубрикама за деловодни број и датум.

Штамбиљ се налази у поседу Секретара надлежног за правна питања.

Изглед амблема (односно грба) и заставе биће регулисани посебним општим актом Удружења.

 

III  УЧЛАЊЕЊЕ, ПРАВА И ОБАВЕЗЕ ЧЛАНОВА

Члан 8.

Потписивањем изјаве о прихватању циљева, програма и начину рада (Приступнице), сви пунолетни грађани Републике Србије непосредно приступају Удружењу.

Секретаријат може одлучити о пријему у Удружење других удружења грађана и политичких организација (тзв. примарне организације), а у случају да је реч о организацији са преко 30 чланова, о томе одлучује Конгрес.

Чланови новопримљеног удружења или организације постају чланови Удружења, са свим правима и обавезама, појединачним пописивањем Приступнице наведене у овом члану Статута.

Члан 9.

Члан Удружења има следећа права:

 • да бира и буде изабран у органе Удружења,
 • да активно учествује у креирању и спровођењу делатности Удружења,
 • да покреће иницијативе за рад Удружења и његових органа,
 • да се кандидује за функције у складу са овим Статутом и општим актима Удружења,
 • да у процесу одлучивања о свим питањима, у оквиру рада органа у којима је ангажован, слободно искаже своје мишљење,
 • да у складу са законима Републике буде изабран за представника локалне самоуправе, законодавне и извршне власти под условима прописаним општим актима Удружења.

 

Члан 10.

Члан Удружења има следеће дужности:

 • да се придржава Статута, програма, пословника о раду, правилника и других општих аката Удружења, као и појединачних аката његових органа,  
 • да се теоријски и практично оспособљава за јавно и оперативно деловање,
 • да спроводи одлуке органа Удружења,
 • да учествује у активностима које спроводи Удружења и придобија нове чланове и симпатизере,
 • да учествује у плаћању чланарине,
 • да чува и јача углед организације Удружења,
 • да активно ради на спровођењу програма и циљева Удружења.

 

Члан 11.

Чланови се деле на активне и пасивне. Статус одређује сам члан приликом потписивања Приступнице, а у изузетним случајевима и одлуком Секретаријата у складу са овим Статутом или општим актима Удружења.

Свој статус члан у свако време може да промени потписивањем посебне изјаве.

Пасивни чланови не учествују у раду органа Удружења, нити имају право гласа, али по изричитом позиву би се требали одазвати и узети учешћа у раду и активностима Удружења.

Симпатизери Удружења су лица који помажу рад Удружења и залажу се за истоврсне циљеве, али који нису потписали приступницу.

Члан 12.

Чланство у Удружењу престаје :

 • добровољним иступањем из организације, писаном изјавом,
 • искључењем из Удружења од стране органа Скупштине којој члан територијално припада у складу са овим Статутом и општим актима Удружења,
 • искључењем из Удружења а од стране органа Конгреса у складу са овим Статутом и општим актима Удружења,
 • смрћу члана или престанком рада Удружења.

 

Искључење из чланства Удружења може наступити услед дуже, неоправдане неактивности члана, непоштовање овог статута и других општих аката Удружења или нарушавање угледа Удружења.

Ближи услови и поступак искључења биће регулисани општим актима Удружења у складу са овим Статутом.

 

IV   НАЧИН И ПРИНЦИПИ РАДА

Члан 13.

Демократски и партиципаторни рад у општем интересу је основно начело за утврђивање делатности Удружења и свих његових органа и служби.

Одлуком органа Удружења, седници могу да присуствују и пасивни чланови, са правом речи али без права одлучивања.

Чланови имају право, у циљу бољег информисања, да захтевају информације и постављају питања органима Удружења и носиоцима функција, као и да подносе иницијативе у циљу информисаности и објашњења постављених задатака или одлука.

Сви чланови су равноправни у својим правима и дужностима, без обзира на : пол, родну припадност, расну или националну припадност или верска убеђења, као и припадност примарној организацији којој припадају или су припадали.

Члан 14.

За материјалну и нематеријалну штету коју нанесе Удружењу, члан Удружења одговара морално и дисциплински у складу са општим актима Удружења, те материјално и кривично у складу са законом.

Нико не може да буде позван на одговорност због става или мишљења изнетог у раду органа Удружења.

Члан 15.

Чланови Конгреса и Скупштина могу се организовати у формалне и неформалне групе – клубове, секције, струје или фракције (даље клубови) и на седницама Конгреса и Скупштина излагати, износити и проносити ставове и мишљења тих клубова.

Током рада у Конгресу и Скупштинама, клубовима и примарним политичким организацијама које су у саставу  Удружења, забрањена је директна политичка реклама и агитација.  Изношење и проношење ставова, мишљења, аргумената и образложених предлога не спада у агитацију и рекламу.

Чланови Секретаријата и Комисије за унутрашњу контролу не могу се у свом раду руководити интересима појединих клубова или примарних организација у саставу Удружења.

Повреда из члана 2. и 3. овог члана, сматра се дисциплинским прекршајем.

Члан 16.

Рад органа и целе организације је јаван.

Јавност рада Удружења осигурава обавештавањима о седницама и одлукама органа, организовањем скупова и трибина, путем средстава јавног информисања и другим начинима за обавештавање чланства.

Јавност рада се додатно осигурава кроз органе задужене за информисање, комуникацију са новинарима, организовање конференција за представнике медија, изјавама и саопштењима као и праву чланова да учествују и присуствују састанцима органа у својству посматрача са правом на дискусију.

Органи Удружења могу да искључе јавност из рада седница, када се ради о унутрашњим организационим или оперативним питањима. Органи Удружења су дужни да благовремено информишу чланство о свим одлукама донетим на затвореним седницама.

 

V   УНУТРАШЊА ОРГАНИЗАЦИЈА

Члан 17.

Организациону структуру Удружења чине ОРГАНИ и СТРУЧНЕ СЛУЖБЕ.

Органи су :

  • Конгрес
  • Скупштине
  • Секретаријат
  • Комисија за унутрашњу контролу

 

 • Комисија за информисање и односе са јавношћу

 

 

Стручне службе Удружења су :

 • Сектор за правна питања
 • Сектор за науку, технологију и информатичко друштво
 • Сектор за економска питања
 • Сектор за здравство
 • Сектор за образовање
 • Сектор за спорт
 • Сектор за културу и уметност
 • Сектор за питања безбедности и одбране
 • Сектор за људска и грађанска права
 • Сектор за екологију, животну средину и права животиња
 • Сектор за заштиту радника и питања радничког организовања
 • Сектор за социјалну политику и социјалну заштиту

 

V-1  КОНГРЕС

Члан 18.

Конгрес је највиши и централни орган Удружења и, са локалним Скупштинама, представља основни орган одлучивања и руковођења Удружењем.

Конгрес доноси измене и допуне овог Статута, пословник о раду и програм, правилнике и друга општа акта који се односе на рад целокупног Удружења и његових органа; бира, руководи и контролише извршне и контролне органе Удружења и разрешава дужности њихове носиоце; утврђује смер деловања Удружења, као и све друге послове одређене овим Статутом и другим општим актима.

Конгрес као колективно, пленарно тело свих чланова Удружења преноси надлежност другим органима и службама Удружења, па све што изричито није стављено у надлежност других органа и служби, представља делокруг рада и надлежности Конгреса.

Члан 19.

Конгрес сачињавају сви активни чланови Удружења.

Конгрес одлучује већином гласова присутних чланова, под условом да су сви чланови благовремено обавештени о времену и месту седнце Конгреса и дневном реду.

Седницама Конгреса председава Генерални секретар који за ту прилику може да одреди и помоћника.

Чланови који су учествовали на седници Конгреса, расправљали и гласали, имају право да о истој теми и дневном реду, учествују и користе своја права и на седницама својих Скупштина.

Конгрес се сазива најмање једном месечно.

Седнице Конгреса се одржавају, по правилу, у седишту Удружења у Београду.

Пасивни чланови Удружења могу да присуствују седницама Конгреса и имају сва права на седницама Конгреса, осим права гласа.

Члан 20.

Конгрес је надлежан да:

 • доноси (односно усваја измене или допуне) Статут, пословник о раду, програм Удружења, правилнике, упутства и друге опште акте;
 • у спровођењу циљева и програма Удружења доноси Одлуке и Закључке које су обавезујуће за све Скупштине, друге органе и службе, односно које се примењују на целој територији Републике;
 • утврђује и руководи делатношћу Удружења и начинима за њено спровођење;
 • тајним гласањем бира Секретаре Удружења;
 • лица која на основу резултата тајног гласања нису ушла у Секретаријат, сачињавају Комисију за унутрашњу контролу;
 • у складу са поступком утврђеним овим Статутом и општим актима, одлучује о поверењу, односно опозиву Секретаријата или појединог Секретара, Главног Инспектора или чланова Комисије за унутрашњу контролу;
 • руководи органима Удружења, доноси Инструкције које су обавезјуће за органе и стручне службе Удружења;
 • усваја месечне извештаје о раду Секретаријата, других органа и стручних служби;
 • на основу изјашњења свих активних чланова Удружења донесе одлуку о престанку рада Удружења;
 • одлучује о расподели имовине у случају престанка рада Удружења.

 

Одлуке и вето

Члан 21.

Одлуке Конгреса ступају на снагу десетог радног дана од доношења.

Одлуке се по доношењу, без одлагања, електронском поштом достављају Скупштинама.

Свака Скупштина има право суспензивног вета на Одлуку Конгреса.

Одлука о вету на Одлуке Конгреса може се донети у року од 10 радних дана од достављања Одлуке. Ако у том року Скупштина не донесе одлуку о вету, сматра се да је Одлуку прихватила (прећутна, накнадна сагласност).

Одлука о вету Скупштине производи правно дејство само ако је образложена и ако предлаже решење, односно услов за његово повлачење.

Члан 22.

Правна последица вета Скупштине је забрана, да се у року од три месеца, за дневни ред Конгреса предложи иста или слична Одлука (суспензивно, одложно дејство).

У том року представници или чланови Конгреса, Секретаријата или других Скупштина могу да преговарају са Скупштином која је донела одлуку о вету и да постигну споразум о новој Одлуци. Ако у том поступку дође до споразума и Конгрес усвоји нову Одлуку, Скупштина повлачи вето, а о новој Одлуци се остале обавештавају остале по редовној процедури.

Ако се не постигне споразум или ако до њега дође, али нека друга Скупштина стави вето на нову, споразумну Одлуку, а после три месеца Конгрес поново доноси првобитну Одлуку, па ако иста Скупштина поново донесе одлуку о вету и остане усамљена у томе (једино она је изричито против) – Одлука се сматра усвојеном.

У случају поновљеног вета описаног у претходном ставу, Скупштина мора да у року од месец дана да одржи изборе за своје ново руководство. Ако се та обавеза пропусти, Скупштина се распушта, а против руководства се покрећу дисциплински поступци.

Ако након 3 месеца од првог вета и неуспешног усаглашавања, на нову (првобитну) Одлуку Конгреса – Одлуку о вету донесе још једна или више Скупштина поступак усаглашавања се наставља и проширује и према тим Скупштинама, а прва Скупштина нема обавезу избора, нити спровођења било каквих мера.

Закључак ступа на снагу моментом доношења у Конгресу. Скупштине се обавештавају о истом, али немају право вета на Закључке, већ евентуално само образложени приговор.

Члан 23.

Право вета на Одлуке Конгреса имају и стручне службе Удружења која су предвиђена овим Статутом.

Одредбе чланова 21. и 22. овог Статута се сходно примењују и на вето стручних служби, осим одредбе из члана 22. став 4, односно иста се не распуштају и њихови чланови не сносе никакву одговорност.

Члан 24.

Заказивање, начин рада и ток седнице Конгреса биће регулисани и прецизирани пословником о раду и другим општим актима Удружења у складу са овим Статутом.

Кандидовање и избор органа Удружења биће регулисани и прецизирани пословником о раду и другим општим актима Удружења у складу са овим Статутом.

V-2  СКУПШТИНЕ

Члан 25.

Скупштину сачињавају сви активни чланови Удружења на територији једне општине (у шта се подразумевају и градске општине).

Услов за конституисање Скупштине је да за одређену територију постоји најмање десет активних чланова Удружења.

Ако на једној територији општине има недовољни број чланова за састав Скупштине, могу се удружити једна или више општина и формирати заједничку Скупштину.

Велике општине могу имати две или више Скупштина, које делују да својој територији.

Члан 26.

Скупштине на територијама општина, уз Конгрес – представљају основне органе Удружења.

Конгрес и Скупштине, као и Секретаријат и Општински секретаријати, чине јединствени организам који споразумно, сходно начелу координације и демократске етике, сходно принципима из члана 2. овог Статута, спроводе програм и одлуке Удружења.

Скупштине спроводе, руководе и организују делатност Удружења на својој територији.

Скупштине контролишу и руководе радом центраних органа Удружења, Конгресом и Секретаријатом, покретањем иницијативе, постављањем питања, покретањем поступка опозива неког члана органа и правом вета на Одлуке Конгреса.

Удружење ће стимулисати и помагати сву хоризонталну сарадњу између Скупштина.

Стручне службе Удружења су на захтев Скупштина, дужне да пруже сву помоћ.

Члан 27.

Свака Скупштина је дужна да се придржава циљева и принципа рада Удружења дефинисаним чланом 2. овог Статута.

Обавезни органи Скупштине су Општински секретар, први и други Секретар.

Скупштина задржава потпуну аутономију у организовању своје делатности, у врсти и начину избора органа и њихове надлежности.

Све што Скупштина није аутономно уредила својим правилима, на њен рад сходно ће се примењивати правила овог Статута, са изузетком начина избора општинског секретара којег директно бира Скупштина.

Секретар надлежан за правна питања издаје сагласност на опште акте Скупштина којима они уређују своје органе, надлежности и начин рада. Сагласност је потврда да су општи акти Скупштине усклађени са принципима рада Удружења дефинисаним чланом 2. овог Статута. Решење о одбијању сагласности мора бити образложено са предлогом за решавање те колизије. У случају одбијања сагласности, Скупштина има право жалбе Конгресу.

V-3  СЕКРЕТАРИЈАТ

Члан 28.

Секретаријат, поред заступања Удружења, има и улогу извршног органа који се стара да се одлуке Конгреса оперативно спроведу.

Секретаријат доноси Уредбе и Наредбе и друге опште акте које ће бити прецизиране пословником о раду.

Секретаријат се састоји од укупно седам чланова : шест Секретара које бира Конгрес, на непосредним и тајним изборима, и Генералног секретара.

Секретари, из реда активних чланова који нису изабрани за Секретаре – бирају Генералног секретара. За одлуку о избору Генералног секретара мора да гласа најмање шест Секретара.

Секретаријат за свој рад одговара Конгресу и Скупштинама.

Члан 29.

Шест Секретара се бирају на општим, тајним изборима Удружења.

Мандат Секретара траје годину дана, осим ако Конгрес, или трећина од укупног броја Скупштина, не одлучи да се одрже превремени избори.

Конгрес својом образложеном Одлуком може да разреши функције Секретара у свако доба, али вето било које Скупштине у овом случају има апсолутно дејство.

Свака Скупштина или 10 активних чланова може да покрене иницијативу за разрешење Секретара.

Секретар може да у свако доба поднесе оставку на своју функцију.

До организовања избора за упражњено место Секретара, вршилац дужности разрешеног Секретара је његов заменик, а Конгрес може одлучити да он ту функцију обавља до првих редовних избора.

Члан 30.

Сваки Секретар може да изабере себи заменика, и једног или више помоћника.

Заменици и помоћници не могу да буду Секретари, чланови Комисије за унутрашњу контролу, нити чланови општинског секретаријата при Скупштинама.

Заменик секретара и помоћници могу да присуствују седницама Секретаријата, имају право речи, али немају право гласа.

Заменик секретара, у случају одсутности Секретара са седница, има право гласа.

 

Члан 31.

Седам изабраних Секретара споразумно бирају ресоре унутар којих ће обављати своју функцију.

Секретаријат одлучује квалификованом већином, односно ако за одређену одлку гласа најмање пет Секретара.

 

Члан 32.

Сви правни акти Секретаријата морају бити усклађени са овим Статутом, програмом, пословником, Одлукама и Уредбама Конгреса.

Сваки члан Удружења може да покрене иницијативу за преиспитивање усклађености правних аката Секретаријата са са програмом, пословником, Одлукама, Закључцима и другим актима Конгреса.

Иницијатива се подноси Комисији за унутрашњу контролу и Сектору за правна питања. У случају постојања основа за прихватње иницијативе, једно или оба ова тела дају образложен предлог Конгресу да огласи оспорени правни акти ништавим.

У случају да се установи да је ништави акт производ намере или грубе непажње чланова Секретаријата, исти се распушта и заказују се ванредни избори. Против чланова Секретаријата у том случају се покрећу дисциплинки поступци.

Члан 33.

Генерални секретар координира радом Секретара, као и свих органа и служби Удружења, заступа и представља Удружење, председава седницама Конгреса и Секретаријата.

За свој рад одговара Секретаријату.

Секретаријат у сваком тренутку и без образложења може да смени Генералног секретара и изабере другог.

Члан 34.

Поступак избора Секретара биће регулисан пословником о раду на основу овог Статута.

V-4  КОМИСИЈА ЗА УНУТРАШЊУ КОНТРОЛУ

Члан 35.

Комисија за унутрашњу контролу (даље у овој глави – Комисија) је независан и самосталан орган који се стара да сви органи, службе и појединци у Удружењу раде у складу са општим актима Удружења, да открива и спречава злоупотребе и прекорачења овлашћења, да покреће дисциплинске поступке и одлучује о правима и дужностима чланова предвиђеним овим Статутом.

Комисија се састоји од три члана – Инспектора и то оних који на изборима нису изабрани за Секретаре Удружења, али који су на изборима освојили седмо, осмо и девето место по броју освојених гласова.

Члан Удружења  који је за изборе за Секретаре освојио седмо место по броју освојених гласова је Генерални инспектор. Ако тај члан, или следећи по реду, одбије да буде у Комисији или одбије место Генералног инспектора, следећи по броју освојених гласова ће бити именован на ту функцију.

 

Члан 36.

Чланови Комисије за свој рад одговарају Конгресу.

Надлежност и начин рада Комисије биће регулисан пословником о раду.

V-5 КОМИСИЈА ЗА ИНФОРМИСАЊЕ И ОДНОСЕ СА ЈАВНОШЋУ

Члан 37.

Комисија за информисање и односе са јавношћу је стално тело задужено за информисање Скупштина, органа, стручних тела, чланова и организација Удружења као и информисање јавности о раду и јавном  деловању Удружења.

Комисија за информисање и односе са јавношћу ће у циљу унутрашњег информисања организовати билтен Удружења, у штампаној и електронској форми (wеb сајт и ПДФ билтен) који ће објавити и дистрибуирати јавно.

Комисија за информисање и односе са јавношћу је дужна да се у свему држи овог Статута, програма, пословника, општих аката органа Удружења.

Секретар задужен за информисање и односе са јавношћу је руководи и одговоран за рад ове Комисије.

Члан 38.

Чланове Комисије предлаже Секретаријат, а именује Конгрес без ограничења мандата. Иницијативу за именовање може поднети било који члан, орган или служба Удружења.

Чланови Комисије могу да врше друге функције и делатности у органима и службама Удружења.

Надлежност и начин рада Комисије биће регулисан пословником о раду.

V-6  СТРУЧНЕ СЛУЖБЕ

Члан 39.

Стручне службе су колективна тела Удружења који дају ефективну помоћ органима Конгреса и Скупштина, руководећи се правилима струке и науке професија и звања чланова тих Служби.

Чланове Стручних служби предлаже Секретаријат, а именује Конгрес без ограничења мандата. Иницијативу за именовање може поднети било који члан, орган или служба Удружења.

Чланови Комисије могу да врше друге функције и делатности у органима и службама Удружења.

При предлагању и именовању посебно ће се водити рачуна о врсти образовања, занимањима, стручним знањима и способностима кандидата.

Појединим Стручним службама руководи и одговара за њен рад Секретар одговарајућег ресора, али без мешања у њен стручан и научни рад и делатност.

 

Члан 40.

Стручну службу формирају најмање два члана Удружења одговарајуће струке или звања.

Стручна служба већином гласова својих чланова доноси одлуку о вету на Одлуке Конгреса.

Стручна служба има право приговора Конгресу на све одлуке Секретаријата и Скупштина.

Стручна служба мора дати претходно мишљење на све предлоге Одлука Конгреса и има право предлога за доношење, измене или допуне Програма који се односе на њен делокруг рада и надлежности.

Надлежност и начин рада Стручних служби биће регулисан пословником о раду.

 

VI  САРАДЊА УДРУЖЕЊА

Члан 41.

У остваривању одређених заједничких интереса чланства Удружење  може да остварује сарадњу и заједнички да делује са другим удружењима, синдикатима, са државним органима, политичким партијама, друштвеним и невладиним организацијама, а Конгрес може донети одлуку да приступи асоцијацији удружења или других организација које се залажу са истоврсне циљеве и методе рада.

Друго удружење или организација (синдикат, научна институција, политичка странка или неформална група) која има седиште на територији Републике Србије, а прихвата циљеве и програм Удружења, а према одлуци Конгреса може да допринесе његовом остваривању, може постати придружени члан Удружења. Статус те организације унутар Удружења се регулчишу посебним уговором, а његови чланови немају обавезу потписивања Приступнице нити активног учешћа у раду Удружења.

Члан 42.

Удружење може приступити међународним удружењима и међународним асоцијацијама које се залажу са истоврсне циљеве и методе рада.

 

VII  ДОБИТ И ИМОВИНА УДРУЖЕЊА

Члан 43.

За своје обавезе Удружење одговара искључиво својом имовином.

Удружење прибаља средства од чланарине, добровољних прилога, донација и поклона, финансијских субвенција и да други законом дозвољен начин.

Удружење може прибављати средства од и од котизације за семинаре, предавања, курсеве и других акција са темама из области свог деловања, као и продајом продуката насталих у оквиру едукативних радионица.

Средства се налазе на жиро-рачуну Удружења.

Добит се искључиво користи за остваривање циљева и програма Удружења.

Члан 44.

Удружење се може бавити и непосредним обављањем привредне делатности тек после извршене пријаве у одговарајућем регистру привредних субјеката и по законским правилима привредног пословања.

Претежна привредна делатност, односно она која ће бити уписана у Регистар привредних субјеката је :  58.14 – издавање часописа и периодичних издања.

Поред наведене претежне привредне делатности, Удружење може да обавља и следеће делатности :

47.61 – трговина на мало књигама у специјализованим продавницама;

47.91 – трговина на мало посредством поште или интернета;

58.11 – издавање књига;

58.13 – издавање новина;

58.19 – остала издавачка делатност;

59.11 – производња кинематографских дела, аудио-визуелних производа и телевизијског   програма;

59.14 – делатност приказивања кинематографских дела;

60.10 – емитовање радио-програма (углавном посредством интернета);

60.20 – производња и емитовање телевизијског програма (углавном посредством интернета);

62.01 – рачунарско програмирање;

62.02 – консултантске делатности у области информационе технологије;

63.12 – веб портали;

63.99 – информационе услужне делатности;

70.21 – делатност комуникација и односа са јавношћу;

70.22 – консултантске активности у вези са пословањем и осталим управљањем;

72.20 – истраживање и развој у друштвеним и хуманситичким наукама;

73.20 – истраживање тржишта и испитивање јавног мњења;

82.30 – организовање састанака и сајмова;

85.59 – остало образовање;

90.03 – уметничко стваралаштво;

и све остале привредне делатности у складу са важећим Законом.

 

Остварена добит може се користити искључиво  за остваривање циљева Удружења укључујући и трошкове редовног рада Удружења и сопствено учешће у финансирању одређених пројеката.

Налогодавац за коришћење средстава је Секретаријат, односно Секретар надлежан за питања финансија.

Члан 45.

У случају престанка рада Удружења, имовина и средства Удружења пренеће се на све чланове Конгреса, односно одлуком о престанку рада, коју доноси Конгрес, одредиће коме се имовина преноси, у складу са Законом.

 

VIII  ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 46.

Предлог за измене и допуне овог Статута мора се дати у форми писаног, образложеног предлога, 30 дана пре одржавања седнице Конгреса, а предлог мора бити јавно објављен у Удружењу.

Све измене и допуне овог Статута изгласава својом Одлуком Конгрес и Скупштине.

Одлука о изменама и допунама Статута је пуноважна ако за њу гласа Конгрес и све Скупштине.

Члан 47.

Удружење престаје са радом одлуком Конгреса и свих Скупштина, када престану услови за остваривање циљева Удружења, као и у другим случајевима предвиђеним Законом.

Члан 48.

На сва питања која нису регулисана овим Статутом, непосредно ће се примењивати одредбе Закона о удружењима.

Прецизирање, разрада и допуна одредби овог Статута извшиће се пословником о раду и другим општим актима које ће донети Конгрес Удружења.

Одредбе општих и појединачних аката органа Удружења које су у супротности са овим Статутом су ништаве.

Члан 49.

Овај Статут ступа на снагу даном његовог усвајања на оснивачкој скупштини Удружења.

 

У Београду, 14. јула 2016. године

 

Председавајућa оснивачке скупштне

Удружења ”Народни фронт”

 

_________________________

Јелена Грбић